Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1Definities

Gebruiker:Studio’OW, gevestigd aan de Heraclesstraat 8a, 5048 CG te Tilburg;

Opdracht:De opdracht die is beschreven in de door de Wederpartij getekende Offerte, dan wel Overeenkomst;

Overeenkomst:De door de Wederpartij getekende offerte;

Wederpartij:De natuurlijk of rechtspersoon die een Opdracht verstrekt aan de Gebruiker.

 

Artikel 2Toepassing

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Wederpartij. Hieronder vallen ook de wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen als bedoeld in 3.1.

2.Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Alsdan zullen partijen met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel onverbindende bepalingen overeen te komen, die - gelet op het doel en strekking hiervan - zo min mogelijk afwijken van de nietige dan wel onverbindende bepalingen. 

3.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden plaats te vinden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverenigbaar is met een bepaling in de Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

 

Artikel 3Aard en omvang van de Opdracht, offerte

1.De aard en omvang van de Opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving 

van de werkzaamheden. Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen, die later worden overeengekomen, worden geacht hiervan deel uit te maken. Offertes van Gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij is verstrekt. De Wederpartij staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.

2.Acceptatie van de offerte geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de Wederpartij. 

3.De offerte geldt gedurende een periode van dertig dagen, gerekend vanaf de datum van het verzenden van de offerte, tenzij anders in de offerte schriftelijk aangegeven.

 

Artikel 4Prijs en betaling

1.Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.Gebruiker is gerechtigd om een aanbetaling te verlangen van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Het percentage van de aanbetaling zal in de Overeenkomst worden vermeld.

3.Gebruiker is gerechtigd Wederpartij periodiek te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden. Tevens kan Gebruiker een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen of zekerheid voor betaling tot maximaal het bedrag van de opdracht. Facturen worden gezonden naar het adres van de Wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na dagtekening van de door Gebruiker aan de Wederpartij verzonden factuur, tenzij anders is overeengekomen.

5.Bij niet tijdig vooruitbetalen of niet tijdig verstrekken van de verlangde zekerheid is Gebruiker gerechtigd (de aanvang van) haar werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 5Uitvoering van de Opdracht

1.Indien en zodra blijkt, dat een termijn als vermeld in de offerte dreigt te worden overschreden, zal de Gebruiker dit aan de Wederpartij melden en in overleg een nadere afspraak dienaangaande maken. De in de offerte vermelde termijnen zijn daarom nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.Met de uitvoering zal worden begonnen wanneer de Wederpartij de eventueel voor de uitvoering benodigde gegevens aan de Gebruiker heeft overgelegd. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de termijn als hiervoor bedoeld in het eerste lid van dit artikel dienovereenkomstig worden verlengd.

3.De Gebruiker is gerechtigd om derden in te schakelen indien dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is.

 

Artikel 6Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot door de Gebruiker in het kader van de Opdracht bedachte ontwerpen berusten uitsluitend bij de Gebruiker.

 

Artikel 7Aansprakelijkheid

1.De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor gevolgschade, zoals gederfde winst.

2. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Wederpartij voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

4. De Gebruiker zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: 

a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens en/of materiaal etc. afkomstig van Wederpartij. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie; 

b.iedere tekortkoming van de Wederpartij bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het voldoende medewerking verlenen bij de uitvoering van de overeenkomst;

c. indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de Gebruiker jegens derden, zal de Wederpartij de Gebruiker ter zake jegens die derden vrijwaren. 

5.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door hulppersonen en derden die hij inschakelt bij de uitvoering van de Opdracht.

6. De Gebruiker is niet aansprakelijk, indien de Wederpartij de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen. 

7. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van gebreken van aan de Gebruiker door derden toegeleverde zaken, die door de Gebruiker zijn doorgeleverd aan de Wederpartij, tenzij en voor zover de Gebruiker haar leverancier aansprakelijk kan stellen voor die schade en deze de schade aan Gebruiker heeft vergoed.

8. De Wederpartij is aansprakelijk voor schade die de Gebruiker en/of door haar ingeschakelde personen lijden tijdens de uitvoering van de opdracht op het terrein van de Wederpartij, tenzij sprake is van opzet en/of grove nalatigheid van de Gebruiker of de door haar ingeschakelde personen. 

 

Artikel 8Reclameren

1. Aanspraken van de Wederpartij jegens de Gebruiker welke verband houden met de uitvoering van de Opdracht vervallen, indien deze niet zijn ingesteld binnen één maand nadat de aanspraak is ontstaan. De mededeling aan de Gebruiker dient schriftelijk en per aangetekende post te geschieden. Indien niet tijdig en op de wijze als hiervoor omschreven is gereclameerd, wordt de Gebruiker geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen. 

2.Reclameren schort de betalingsverplichting niet op.

3.In geval van gerechtvaardigde reclames is de Gebruiker gehouden tot het - naar keuze van de Gebruiker - binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot restitutie van de vergoeding ontvangen voor de uitvoering van de Opdracht.

 

Artikel 9Overmacht en ontbinding

1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. 

2.Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker of Wederpartij komt. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden, die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals, doch niet uitsluitend, stakingen, ziekte van het personeel van de Gebruiker, vervoersstoringen, één en ander zowel als deze voorkomen bij het bedrijf van de Gebruiker als bij haar toeleveranciers resp. de derden waarvan de Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

3.      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4.Voorts heeft Wederpartij de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden indien hij niet akkoord is met een door de Gebruiker tussentijds doorgevoerde prijswijziging welke heeft plaatsgevonden binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst.

5. De Gebruiker is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien aan de Wederpartij voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de Wederpartij op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel indien voor de Wederpartij het faillissement is aangevraagd, dan wel de Gebruiker op redelijke gronden het vermoeden heeft dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 

6. De Gebruiker is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet. Eén en ander onverminderd alle overige aan de Gebruiker toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.

7.Bij het voordoen van de in leden 5 en 6  bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen de Gebruiker van de Wederpartij te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar. 

 

Artikel 10Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle Overeenkomsten tussen de Wederpartij en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die ontstaan uit de Opdracht zullen worden beslecht in Nederland en wel door de ter zake bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.

 

Artikel 11Herziening van de algemene voorwaarden

1. Herziening van deze algemene voorwaarden door de Gebruiker is steeds mogelijk. De inwerkingtreding wordt bij de bekendmaking c.q. deponering van de voorwaarden vermeld. 

2.Gebruiker dient de Wederpartij uiterlijk 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding van de herziene algemene voorwaarden hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Wederpartij de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.